ANTIQUARIANBIBLICAL.com

Goeree/Luyken - 1700 - Old Testament

These engravings are from Willem and David Goeree's Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke. Most of the copper-plate engravings are by Jan Luyken (Luycken, Loiken, Luiken).
  • click on thumbnails for larger images
  • new images are added from the top

SINGLE-PAGE
(near future)

DOUBLE-PAGE - PLAGUES OF EGYPT
This is Luyken's first of two series on the subject.
(The color of the thumbnails and full images are too brown.)

"Moses gebied Aaron het water der rieviere voor de oogen van Faro te slaan; soo dat het in Bloed veranderd en stinkende word in haare Vaten, en al de Vis der rieviere sterst. Exod. 7:20.21." 3 Deel page 116.
Relevant biblical passage: Moses and Aaron turn the river to Blood in the sight of Pharaoh, the water became foul, the fish died, and the Egyptians couldn't drink.
Page size:  17.5" x 15.5"; Image size: 14.25" x 11"
Condition: near pristine
Price:  $100   #G1700-116  Keywords: Exodus7

"Ende Aaron strekte zijn hand uit over de stroomen en rievieren, en over de water-poelen, en daar quamen Vorsten op en bedekten Egipten-land. Exod.8:5.6.7." 3 Deel page 122.
Relevant biblical passage: Plague by Frogs: Aaron stretches hands over the waters of the rivers, and frogs appear over all Egypt.
Page size:  17.5" x 14"; Image size: 14.25" x 11"
Condition: near pristine with a few spots in margins
Price:  $100   #G1700-122  Keywords: Exodus8

"Aaron slaat het Stof der aarde, en 'twerd door heel Egipten tot Luyfen aan menschen en beesten; soo dat de Toveraars daar in Gods vinger erkennen. Exod. 8:17.19." 3 Deel page 134.
Relevant biblical passage: Plague of Lice, Gnats: Aaron stretched out his rod and the dust of Egypt became gnats. (Complete with small chart of insects.(
Page size:  15.5" x 12.5"; Image size: 14.25" x 10.75"
Condition: near pristine
#G1700-134
SOLD

"Egiptenland met een sware Vermenging van Ongediertegeplaagd; blyven de wooningen Israels tot overtuiging van Faro, door uit-zondering verschoond. Exod. 8:21.22.24." 1 Deel page 142.
Relevant biblical passage: Plague of Vermin or a Swarm of Flies
Page size:  17.25" x 14.25"; Image size: 14" x 11"
Condition: near pristine, mint
#G1700-142  
SOLD

"Het Vee der Egiptenaren door Pest geflagen; werpen Moses en Aaron asse uit den Oven naden hemel; en menschen en beesten worden met uitbrkende Sweeren aangetast. Exod.9:3 10.etc." 3 Deel page 152.
Relevant biblical passage: Plague by Pestilence, Boils on man and beasts
Page size:  17.5" x 15.25"; Image size: 14.25" x 10.75"
Condition: near pristine image with some soiling in margins
Price:  $100   #G1700-152  Keywords: Exodus9

"Moses syn Staf na den hemel verheffende, word Egiptenland met Donder, swaren Hagel en Vijer, aan menshen en beesten, en al wat op den velden is geflagen, en 'tgeboomte verbrooken. Exo. 9:24.25." 3 Deel page 154.
Relevant biblical passage: Plague of Hail and Fire: The worst in Egypt's history, smote every beast, man, herb, and tree.
Page size:  17.5" x 14.25"; Image size: 14.25" x 11"
Condition: near pristine; as good as it gets
#G1700-154  
SOLD

"Moses zyn hand over Egipten uit-strekkende, doet Godt met eenen Ooftenwind, Sprinkhanen over heel het land opkomen; die al het overgelaten kruyd en boomgewas af-eten. Exod.10:13.14.15." 3 Deel page 160.
Relevant biblical passage: Plague of Locusts: Moses stretched out his hand a locusts covered the whole land, the worst plague of locusts ever. The land was dark, and the locusts ate all green things.
Page size:  17.5" x 15.5"; Image size: 14.25" x 11"
Condition: near pristine; as good as it gets
Price:  SOLD   #G1700-160  Keywords: Exodus10

"Moses syn hand na den Hemel uitstrekkende, vald een Dikke Duysternis van drie dagen, over gands Egipten-land; maar daar is Ligt in alle de woningen Israels. Exod.10:22.23." 3 Deel page 166.
Relevant biblical passage: Darkness: Moses lifts his hands to heaven, the sky becomes dark for three days, but there was light in the homes of the children of Israel.
Page size:  17.25" x 14.5"; Image size: 14" x 11"
Condition: near pristine; as good as it gets
#G1700-166  
SOLD

DOUBLE-PAGE - VARIOUS SUBJECTS
(The color of the thumbnails and full images are too brown.)

"Abraham vant Slaan der vijandige Koningen, met zyn Neef Loth, en den hernoomen Beuyt wedergekeerd; word van Melchizedkek in't Dal des Konings met den Eeren-Wyn beschonken en Gezeegend. Gen. 14." 1 Deel page 114.
Rough Translation: ""
Relevant biblical passage: ABRAHAM
with LOT: "18 Melchizedek king of Salem ... blessed him, and said: 'Blessed be Abram of God Most High, Maker of heaven and earth; 20 and blessed be God the Most High ...."
Page size:  16.25" x 13"; Image size: 14.25" x 11"
Condition: near pristine
Price:  $80   #G1700-114  Keywords: Genesis14


"Eliezer Abrahams Huys-bezorger, te Charan in Mesopotamien aangekoomen; versoekt van Bethuel een Houwelyk voor zyns Heeren Zone ISAAK, met de dogter Rebekka te stigten. Gen. 24." 1 Deel page 416.
Relevant biblical passage:
ABRAHAM's servant goes to Mesopotamia to arrange for the marriage of REBEKAH, daughter of Bethuel, and ISAAK.
Page size:  17" x 15"; Image size: 14.5" x 11"
Condition: near pristine
Price:  $50   #G1700-416  Keywords: Genesis24

"De Vader Jakob met Vrouwen en Kinderen, Vee en Haave, 'thuys van Laban ontvlugt, en van hem opt gebergte Gileads agter-haald, maaken't zaamen een Verbond, day zy met een Gedenkteeken verzeegelen. Gen.31." 1 Deel page 572.
Relevant biblical passage: Father JACOB with his Wives and Children and Cattle, makes an agreement with LABAN with a pillar as a remembrance of the covenant in the mountains of Gilead.
Page size:  16.5" x 13"; Image size: 14.5" x 10.5"
Condition: near pristine
Price:  $60   #G1700-572  Keywords: Genesis31

"Joseph met zyn gantse Huys en Broederen, neffens Faroos knegten en Oudsten van Egipten, na Kanaan op-getrokken; maakt aldaar een Rouwklage van seven dagen over Jakob, en begraast hem in de Spelonke Machpela. Gen.50.5-13." 2 Deel page 361.
Rough Translation: DEATH OF JACOB: "Joseph with the Brothers from his father's great House, with the elders from Pharaoh's Egypt, went to Canaan; they Mourned for Seven days over Jacob, and buried him in the Cave of Machpela."
Page size:  18" x 14"; Image size: 17.5" x 11"
Condition: near pristine
Price:  $75   #G1700-361  Keywords: Genesis50

"De kinderen Israels droog voets door de roode zee getrokken, legt Farao in haar verdronken met zyn gansche heyr. Exod. XIV. vs. 28-31." Derde deel Fol. 343; J. Luiken delin.; J. Schynvoet fec.
Rough Translation: "The children of Israel march over the RED SEA on dry land, Pharaoh drowns with his whole army."
Page size:  15.5" x 12.25"; Image size: 14.5" x 11"
Condition: very good with a small brown rust spot at top mountain
#G1700-343  SOLD

"Doe seide het Volk; Dit zyn uwe Goden, die u uit Egiptenland uitgevoerd hebben: ende Aaron bouwde een Altaar en riep uit; morgen sal den HEERE een Feest syn. Exod.32.4." 3 Deel page 664
Relevant biblical passage: "4 ... and fashioned it with a graving tool, and made it A MOLTEN CALF: and they said: 'This is thy god, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.'"
Page size:  16.5" x 13.5"; Image size: 14" x 11"
Condition: near pristine
Price:  $50   #G1700-664  Keywords: Exodus32

"Ende zy stonden des morgens vroeg op; en Offerden Brand-Offer, en Dank-Offer, en zaten neder om te Eten en te Drinken, daar na stronden zy op om te Spelen. Exod.32.6." 3 Deel page 670
Relevant biblical passage: GOLDEN CALF: "And they rose up early on the morrow, and offered burnt-offerings, and brought peace-offerings; and the people sat down to eat and to drink, and rose up to make merry."
Page size:  17.5" x 15.5"; Image size: 14" x 11"
Condition: near pristine image with a little soiling in margin
#G1700-670  SOLD

"Jehu doed de't Zeventig hoofden der zonen Achabs binnen Jizreel in twee hooopen leggen en vertoondse aan het Volk. 2 Kon. 10." 4 Deel page 462
Relevant biblical passage: The SEVENTY SONS of Achab are killed, and their heads are placed in two piles for Jezreel.
Page size:  17.5" x 15.25"; Image size: 14" x 11"
Condition: near pristine image
Price:  $45   #G1700-462  Keywords: 2Kings10

TRIPLE-PAGE - VARIOUS SUBJECTS
(The color of the thumbnails and full images are too brown.)

"Joseph het koorn uit den overvloet der Seven Vette Jaaren, inden tyt des hongers aan heel Egipten en gebuurlanden, voor Geld en Vee verkopende, brengd des Konings Schat-kist vol geld; en maakt het volk aan Faro lys-eygen, terwyl hy ook zyn Broeders verfoekt op dat hy Jakob derwaards lokte. Gen. XLI.etc." 2 Deel page 110
Relevant biblical passage: The SEVEN YEARS OF PLENTY Joseph fills up the Pharaoh's Treasury and sells food to his Brothers, the son's of Jacob.
Page size:  25.5" x 14"; Image size: 25" x 11"
Condition: near pristine
#G1700-110  Keywords: Genesis41  SOLD

"Faro, om den aanwas der kinderen Israels te schutten, zet Schattin gaarders over haar, en maaktse onder syn aandryvers Dienstbaar in Leem en Tichelen, en allerley werk op den velde; Verdruckt haare Knegtjes en maaktse 'tleven bitter. Exod.1.11.14 en kap.V." 3 Deel page 80
Relevant biblical passage: THE OPPRESSION OF THE ISRAELITES IN EGYPT: "11 Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh store-cities ... 13 And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigour. 14 And they made their lives bitter with hard service, in mortar and in brick ...."
Page size:  24.5" x 15.5"; Image size: 22" x 11.75"
Condition: near pristine
#G1700-80  Keywords: Exodus1  SOLD

"Moses de Kinderen Israels Geheijligd en aanden afgepaalden berg SINAI henen geleyd hebbende; word onder donder en blixem en vreeslyk geluyd der bazuynen, de Wet Gods uit het midden der Wolke afgekondigd. ExodXIX." 3 Deel page 500
Relevant biblical passage: The Children of Israel camp before SINAI. The Lord appears to the sound of trumpets in the midst of the Cloud.
Page size:  23.5" x 12.5"; Image size: 22" x 11.25"
Condition: little margin soiling and a tape repair at the right margin that shows through a little bit but is not distracting; otherwise very good
#G1700-500  
SOLD

QUADRUPLE-PAGE - VARIOUS SUBJECTS
(The color of the thumbnails and full images are too brown.)

"Moses door XIIduisend uitgelesene der Stammen Israels, in de vlakke velde Moabs, wrake vande Midianiten genomen, en derselver gantsche manschap benessens hare vysKoningen en Bileam, gedood hebbende, doet ook hare Vrouwen en alle Knegtjes door't sweerd vallen; de geroosde Vaten met vuyr en water reinigen, en door de Oudsten met al het ver-overde Vee en de gevangene Dogterkens, tot een beuyt uitden. Num. XXXI." 4 Deel page 655
Relevant biblical passage: MOSES and the twelve thousand arm themselves to fight the MIDIANITES, and they win and burn the camp and take the spoils and clean and purify themselves, etc.
Page size:  31.5" x 15.25"; Image size: 29.5" x 11.25"
Condition: near pristine
#G1700-655 SOLD